Privacyverklaring

Ik ben Nienke Groenendijk en ik zal alles in het werk stellen om het vertrouwen van bezoekers van mijn website, mijn klanten, collega’s en leveranciers in stand te houden. Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom ik persoonsgegevens verzamel, welke persoonsgegevens ik verzamel, hoe ik ze gebruik, evenals de beperkte voorwaarden waaronder ik ze aan anderen onthul en hoe ik ze veilig houd.

U kunt contact met mij opnemen in mijn hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke.

Privacy van de website

Social media features
Deze website bevat functies voor de sociale media, zoals ‘Share’ of ‘Like’-knoppen. Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de respectieve platforms van sociale media van toepassing.

Gegevens van klanten, leveranciers en collega’s

Waarom verwerk ik uw persoonsgegevens?
Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonsgegevens met als doel het opstellen van een offerte, het leveren van diensten op het gebied van vertalen en/of copywriting en/of ondertiteling waarom u mij heeft verzocht, of om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten. Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. De verzamelde persoonsgegevens kunnen de volgende zaken omvatten: uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en ID- of BSN-nummer.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het verrichten van de diensten waarom u heeft verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat verzoek te voldoen.

Wie krijgt uw persoonsgegevens nog meer?

Als ik een tekst voor revisie naar een collega stuur, zal die tekst geanonimiseerd worden zodat de persoonsgegevens niet zichtbaar zijn. Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens hebben, waaronder mijn accountant en het hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de AVG.

Hoe lang bewaar ik uw persoonlijke gegevens?

Gegevens met betrekking tot offertes worden een halfjaar bewaard. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw persoonlijke gegevens zeven jaar lang bewaren. E-mailconversaties worden na vijf jaar verwijderd.

Uw gegevenstoegangsrechten

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u mij uw verzoek per e-mail toestuurt, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.

Uw recht om een klacht in te dienen

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, neemt u dan contact met mij op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland of het land waar u woont.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 april 2022 en zal indien en wanneer nodig worden herzien Mochten er verschillen ontstaan tussen de Nederlandse en de anderstalige versies, dan prevaleert de Nederlandse versie.